این وبینار چند زبانه “تحت پوشش قرار دادن واکسین های کرونا: آنچه روزنامه نگاران باید بدانند” بهترین روش ها را برای روزنامه نگاران پوشش دهنده واکسین ها ارائه می دهد، به ویژه در مورد توزیع واکسین وعلم واکسین. این برنامه توسط مرکز نایت روزنامه نگاری در آمریکا در دانشگاه تگزاس آستین ، با مشارکت یونسکو و سازمان بهداشت جهانی و با کمک مالی اتحادیه اروپا برگزار گردید.